ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Fogalommeghatározások:

Szolgáltató: Kortárs Építészeti Központ

Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 10–12

Adószám: 18189223–1–43

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kek.org.hu

Felhasználó:

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti az Applikációt a Play Áruházból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

Szolgáltatás:

Az Applikáció valamennyi olyan funkciója, amely a Felhasználó számára az Applikációba történő belépést követően elérhetővé válik.

2. Rendelkezések

A Felhasználó a BP100 Applikáció  (a továbbiakban: „Applikáció”)  letöltésével és a szolgáltatás igénybevételével automatikusan elfogadja a Bp100 Applikáció ÁSZF rendelkezéseit és kijelenti, hogy annak rendelkezéseit ismeri és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Az Applikáción keresztül megkötött szerződések vonatkozásában a jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az utólag nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.
A BP100 Applikáció ÁSZF kizárólag az Applikáció használatára vonatkozóan tartalmaz érvényes és hatályos rendelkezéseket, az Applikáció használatának megkezdésével a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) és a Szolgáltató között jön létre szerződés.
Az Applikáció célja, hogy a Felhasználó hozzáférjen a Budapest100 tartalmaihoz (különösen, de nem kizárólagosan a házak adatai, programok), ezen belül keressen mobileszközén vagy más támogatott eszközén (a továbbiakban „Eszköz”). Az Applikáció használatához a Felhasználónak olyan Eszközzel kell rendelkeznie, amely megfelel bizonyos rendszer- és kompatibilitási követelményeknek.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BP100 Applikáció használata adatforgalmat bonyolít Eszközén, amely a telekommunikációs társasággal kötött szerződése alapján adott esetben fizetési kötelezettséget (adatcsomag felhasználása, adatkeret túllépése) vonhat maga után. Szolgáltató kizárja a felelősségét valamennyi, abból eredő kár tekintetében, amely abból ered, hogy a Felhasználó adatforgalma az Applikáció használatának eredményeként megnövekedett.
A Felhasználó felelős a harmadik feleknél (például internet- vagy mobilszolgáltatónál) felmerülő minden hozzáférési és adatforgalmi díjakért, amelyek az Applikáció használatával kapcsolatban merülnek fel.
Az Applikációban megjelenő minden adat tájékoztató jellegű, ezekért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
Az Applikáció segítségével a Felhasználó rögzítheti a kedvenc programjait vagy házait („kedvencelés”) amit az Applikáció a telefonon tárol. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezek az adatok elveszhetnek vagy módosulhatnak az Applikáció használata során.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy szükségessé válhat az Applikáció frissítése, például programhiba-javítások, továbbfejlesztett funkciók, hiányzó beépülő modulok és új verziók (együttesen „Frissítések”) esetén. Az ilyen frissítések szükségesek lehetnek az Applikáció használatához, a Programokhoz való hozzáféréshez. A jelen ÁSZF elfogadásával és az Applikáció használatával a Felhasználó beleegyezik az ilyen Frissítések automatikus fogadásába.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikáció használatával a jelen BP100 Applikáció ÁSZF-ben foglalt valamennyi szerződési feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el.
A fentiek alapján kérjük, hogy szolgáltatásainkat kizárólag akkor vegye igénybe, amennyiben a Bp100 Applikáció ÁSZF minden pontjával egyetért és az ezekben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A jelen szabályzat 2020. február 13. napjától visszavonásig hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt legalább 11 (tizenegy) nappal a weboldalán közzéteszi. Felhasználók az Applikáció használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az Applikáció használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Kelt: Budapest, 2020. február 13.